مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۷:۵۱ قبل از ظهر

دسته‌بندی: 6️⃣ششم

قرآن پایه ششم ابتدایی، رطب خورده منع رطب کی کند، سرکار خانم سوسنی

سرکار خانم سوسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس24(خرمشهر در دامان میهن)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس23(آزادی خرمشهر)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 17 (ستاره ی روشن )، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:1

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس22(مبارزه مردم ایران با استعمار)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب ، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:2

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس21(ایستادگی در برابر ایرانیان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات پایه ششم ابتدایی، درس بیستم(مطالعه موردی ترکیه و افغانستان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 16 ( آداب مطالعه )، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:0

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)