🟩 آرشیو آموزش مجازی دوم ابتدایی

ریاضی دوم ابتدایی،فصل3: تقارن(ادامه)،قسمت1

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669629428-3/
1 👁️

ریاضی دوم ابتدایی،فصل3: تقارن(ادامه)،قسمت1

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669629428-2/
2 👁️

علوم دوم، فصل5: پیام رمز را پیدا کن1(قسمت اول)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669538556-5/
2 👁️

علوم دوم، فصل5: پیام رمز را پیدا کن1(قسمت اول)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669538556-4/
0 👁️

فارسی پایه دوم ابتدایی، درس5: واژه سازی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669458182-3/
3 👁️

فارسی پایه دوم ابتدایی، درس5: واژه سازی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669458182-2/
3 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...