🟩 آرشیو آموزش مجازی پنجم ابتدایی

فارسی ششم ابتدایی، درس چهاردهم ( راز زندگی )

کلاس » فاتح 1, فاتح 3

فارسی ششم ابتدایی، درس چهاردهم ( راز زندگی )

هدیه های اسمان پایه پنجم، درس15(بهمن همیشه بهار)

کلاس » فاتح 1, فاتح 2, فاتح 3

فارسی پنجم ابتدایی، درس چهاردهم ( شجاعت )

کلاس » فاتح 1, فاتح 2, فاتح 3

مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی، درس19

کلاس » فاتح 1, فاتح 2, فاتح 3

ریاضی پنجم ابتدایی، فصل6:محیط دایره ( قسمت اول )

کلاس » فاتح 2, فاتح 3

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...