مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی پنجم ابتدایی

مطالعات اجتماعی پایه پنجم درس22(بازسازی ویرانه ها)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505437-2/

کلاس » فاتح 1, فاتح 2, فاتح 3

فارسی پنجم ابتدایی، درس 17 ( کار و تلاش )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505354-3/

فارسی پنجم ابتدایی، درس 17 ( کار و تلاش )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505354-2/

کلاس » فاتح 1, فاتح 3

فارسی ششم ابتدایی، درس هفدهم (ستاره ی روشن )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682503975-2/

فارسی ششم ابتدایی، درس هفدهم (ستاره ی روشن )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682503972-2/

کلاس » فاتح 1, فاتح 3

ریاضی پنجم ابتدایی، فصل7، میانگین

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682503598-2/
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.