مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

پیش ثبت نام 1404 - 1403

احراز هویت شماره همراه شما

ارسال مجدد کد تایید (00:30)

⚠️کد تایید را با اعداد لاتین وارد کنید.

💡 هر دانش آموز با شماره همراه مجزا تایید می شود.

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.