مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

جشن فارغ التحصیلی پایه ششم ابتدایی
مقطع: دبستان
رتبه های فرهنگی هنری سال 1401-1400
بزرگداشت روز معلم سال 1400-1399
مقطع: دبستان

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.