🟦 آرشیو آموزش مجازی دوره اول متوسطه

پایه نهم ریاضی فصل 3 قسمت 4

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669729468-2/
13 👁️

پایه نهم ریاضی فصل 2 بخش اول قسمت 3

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669804767-2/
2 👁️

پایه نهم ریاضی فصل2 بخش 2 قسمت اول

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669804648-2/
1 👁️

پایه نهم ریاضی فصل 2 بخش اول قسمت دوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669724287-2/
5 👁️

پایه نهم ریاضی فصل 2 بخش 1

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669724113-2/
4 👁️

پایه نهم مطالعات اجتماعی درس دهم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1669723358-2/
14 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...