مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟦 آرشیو آموزش مجازی دوره اول متوسطه

پیام های آسمانی پایه هشتم درس 8

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1701675127-2/

زبان پایه هشتم درس سوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684803365-2/

زبان پایه هشتم درس دوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684803327-2/

زبان پایه هشتم درس اول

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684803279-2/

زبان پایه هشتم درس هفتم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684803152-2/

زبان پایه هشتم درس ششم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684803102-2/
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.