مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو نمونه سوالات امتحانی

سوالات ریاضی هفتم، پارت 3

پایه

نوبت اول

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2023/12/CamScanner-12-27-2023-12.00.pdf

سوالات ریاضی هفتم، پارت 2

پایه

نوبت اول

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2023/12/CamScanner-12-27-2023-11.59.pdf

سوالات ریاضی هفتم، پارت 1

پایه

نوبت اول

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2023/12/CamScanner-12-27-2023-11.58.pdf

ریاضی

پایه

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/da3b5e31b93c5e1605b07fd6db81046a/2023/12/b6ab8e7eaa984ca5cfdfc0c25e970333.pdf

ریاضی

پایه

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/da3b5e31b93c5e1605b07fd6db81046a/2023/12/b5ae5d86955d0e1e1216cd2aa173c5de.pdf

ریاضی

پایه

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/da3b5e31b93c5e1605b07fd6db81046a/2023/12/4d84f0e597cb98440386e6b62ce596a9.pdf
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.