مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو نمونه سوالات امتحانی

قرآن هفتم نوبت دوم

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2024/06/قرآن-هفتم-نوبت-دوم.pdf

تفکر و سبک زندگی نوبت دوم هفتم

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2024/06/تفکر-هفتم-نوبت2.pdf

انشا نوبت دوم هفتم

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2024/06/نگارش-هفتم.pdf

پیامهای آسمانی هفتم نوبت دوم

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2024/06/سوالات-نوبت-دوم-1403-پایه-هفتم.pdf

مطالعات اجتماعی نوبت دوم هفتم

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/cdbd4251560c415aeb1d01ab6b9b99ea/2024/06/مطالعات-هفتم-نوبت2.pdf

پاسخ نامه عربی نهایی نهم 1403

پایه

نوبت دوم

1402-1403

QR Code https://bavs.ir/vs-bagher/uploads/jet-form-builder/bcfe760bad36ae44976d830f08501c50/2024/06/پاسخ-نامه-عربی-1.pdf
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.