🟩 آرشیو آموزش مجازی چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعی چهارم،درس 20( نشانه های ملی ما )

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

فارسی چهارم ابتدایی، فصل 6( درس پانزدهم:شیر و موش)

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی چهارم، فصل5، ارزش مکانی اعداد اعشاری

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی چهارم،فصل5،جمع و تفریق اعداد اعشاری

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

هدیه چهارم، درس14(اولین بانوی مسلمان)

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم، فصل5،اعداد اعشاری(قسمت دوم)

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...