مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعی چهارم، درس22 (روزهای مهم )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685354262-2/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 7: آمار و احتمال 2

QR Code https://bavs.ir/m_e/1683026912-3/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 7: آمار و احتمال 1

QR Code https://bavs.ir/m_e/1683026912-2/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

هدیه های آسمان چهارم، درس17(آقای بهاری خانم بهاری)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682504173-2/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

فارسی چهارم ابتدایی، درس هفدهم ( مدرسه ی هوشمند )

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682504078-2/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 6: مساحت قسمت های رنگی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682426813-2/

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.