مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعی چهارم، درس22 (روزهای مهم )

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 7: آمار و احتمال 2

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 7: آمار و احتمال 1

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

هدیه های آسمان چهارم، درس17(آقای بهاری خانم بهاری)

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

فارسی چهارم ابتدایی، درس هفدهم ( مدرسه ی هوشمند )

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی پایه چهارم،فصل 6: مساحت قسمت های رنگی

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.