🟩 آرشیو آموزش مجازی چهارم ابتدایی

مطالعات چهارم، درس9

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669719520-2/
12 👁️

علوم چهارم، فصل6: جلسه دوم(سنگ های آذرین و دگرگون)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669466088-3/
2 👁️

علوم چهارم فصل6:تنوع و تغییر سنگ ها-سنگ رسوبی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669466088-2/
5 👁️

ریاضی چهارم، فصل دوم: تساوی کسرها(قسمت1)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669159024-3/
116 👁️

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، تساوی کسر ها(قسمت دوم)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669159024-4/
145 👁️

ریاضی پایه چهارم، فصل دوم:دست ورزی تساوی کسر

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669159024-2/
83 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...