مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

Screenshot-484.png

جلسه 3 دکتر عزیزی آموزش خانواده

QR Code https://bavs.ir/news/1676898608-2/
89 👁️
جلسه-دوم-آموزش-خانواده

آموزش خانواده، جلسه2، اصل تفاوت های فردی

QR Code https://bavs.ir/news/1668555309-2/
209 👁️
کاور-دکتر-عزیزی

آموزش خانواده، جلسه اول (سرماخوردگی روانی)

QR Code https://bavs.ir/news/1667734500-2/
252 👁️
بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.