مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟨 آرشیو آموزش مجازی پیش دبستان

پیش دبستانی، واحد آموزشی وسایل نقلیه

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681032104-2/
25 👁️

پیش دبستانی، واحد آموزشی وسایل نقلیه

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681032104/
27 👁️

پایه پیش دبستان، چرخه آب

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681031922/
10 👁️

پیش دبستان،واحد آموزشی گیاهان

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1680693615/
14 👁️

پیش دبستان،واحد آموزشی گیاهان

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1680693589/
8 👁️

پایه پیش دبستان،واحد آموزشی عیدنوروز

QR Code https://bavs.ir/m_pish/1681031826-2/
3 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.