🟩 آرشیو آموزش مجازی هفتم، دوره اول متوسطه

عربی پایه هفتم درس سوم (قواعد)

عربی پایه هفتم درس سوم (ترجمه)

عربی پایه هفتم درس دوم حل تمرینات (قسمت اول)

عربی پایه هفتم درس دوم قواعد (جلسه پنجم)

عربی پایه هفتم درس دوم قواعد (بخش چهارم)

عربی پایه هفتم درس دوم ترجمه لغات

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...