مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی هفتم، دوره اول متوسطه

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 7

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336732-2/

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 3

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336709-2/

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 6

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336476-2/

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 5

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336389-2/

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 2

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336360-2/

ریاضی هفتم فصل هشتم قسمت 1

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1684336314-2/
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.