مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی نهم، دوره اول متوسطه

پایه نهم ریاضی فصل 8 قسمت چهارم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1683103394-2/

پایه نهم ریاضی فصل 8 قسمت سوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1683103310-2/

پایه نهم ریاضی فصل 8 قسمت دوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1682849440-2/

پایه نهم ریاضی فصل 8 قسمت اول

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1682348178-2/

پایه نهم ریاضی فصل 6 قسمت سوم

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1681739403-2/

پایه نهم فارسی درس 17 ( قسمت دوم )

QR Code https://bavs.ir/m_d1/1681038096-2/
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.