مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی ابتدایی

ریاضی پایه سوم، فصل 8، تمرین صفحه147

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685369681-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

ریاضی پایه سوم، فصل 8، درس چهارم، صفحه145و146

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685355383-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

ریاضی پایه سوم، فصل 8، درس سوم،صفحه144

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685355333-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8، درس سوم، صفحه143

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685355034-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8، درس دوم، صفحه142

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685354970-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8، درس دوم، صفحه141

QR Code https://bavs.ir/m_e/1685354662-2/

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.