🟩 آرشیو آموزش مجازی ابتدایی

مطالعات سوم،فصل7، درس20( خانه ی شما کجاست ؟)

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

مطالعات اجتماعی چهارم،درس 20( نشانه های ملی ما )

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

فارسی چهارم ابتدایی، فصل 6( درس پانزدهم:شیر و موش)

کلاس » خاتم 1, خاتم 2

ریاضی ششم ابتدایی، کاربرد درصد در محاسبات مالی

ریاضی ششم ابتدایی، کاربرد درصد در محاسبات مالی

مطالعات سوم، درس19(مکان های مدرسه را بشناسیم )

کلاس » مصباح 1, مصباح 2

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...