🟩 آرشیو آموزش مجازی ششم ابتدایی

ریاضی ششم،یادآوری جمع، تفریق و ضرب اعداد اعشاری

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669628775-3/
1 👁️

ریاضی ششم،یادآوری جمع، تفریق و ضرب اعداد اعشاری

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669628775-2/
1 👁️

علوم پایه ششم ابتدایی، درس5:جلسه2(آتشفشان)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669463574-2/
6 👁️

هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی، درس6(سیمای خوبان)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669459820-2/
4 👁️

ریاضی پایه ششم، فصل 3: یادآوری اعداد اعشاری

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669114033-2/
5 👁️

ریاضی پایه ششم، فصل 3: یادآوری اعداد اعشاری

QR Code https://bavs.ir/m_e/1669114033-3/
12 👁️
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...