مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی ششم ابتدایی

هدیه ششم ابتدایی، درس17(دانش آموز نمونه)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505549-4/

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

هدیه پایه ششم،درس16(زیارت)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505549-3/

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

هدیه پایه ششم،درس15(حماسه آفریننان جاودان)

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682505549-2/

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

ریاضی ششم،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682503678-2/

ریاضی ششم،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

QR Code https://bavs.ir/m_e/1682503675-2/

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب

QR Code https://bavs.ir/m_e/1681563997-2/
⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.