مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

🟩 آرشیو آموزش مجازی ششم ابتدایی

هدیه ششم ابتدایی، درس17(دانش آموز نمونه)

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

هدیه پایه ششم،درس16(زیارت)

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

هدیه پایه ششم،درس15(حماسه آفریننان جاودان)

کلاس » میعاد 1, میعاد 2

ریاضی ششم،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

ریاضی ششم،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب

⏱در حال بارگذاری بیشتر ...

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.