مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۶:۰۰ قبل از ظهر

دسته‌بندی: 1️⃣0️⃣دهم

فرایند هم دما و بی دررو – قسمت 2

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

فرایند هم دما و بی دررو- قسمت 1

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 4

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 3

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 2

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 1

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)