مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۶:۳۷ قبل از ظهر

دسته‌بندی: 🎨 هنر اول

هنر پایه اول ابتدایی، ماهی برجسته کاغذی، سرکار خانم حسنی

خانم حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

هنر پایه اول ابتدایی، تکنیک آبرنگ(نقاشی حلزون)، سرکار خانم حسنی

خانم حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

هنر پایه اول ابتدایی، کاردستی قورباغه با نی و کاغذ رنگی، سرکار خانم حسنی

خانم حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

هنر پایه اول، کاردستی کفش دوزک با در بطری، سرکار خانم حسنی

خانم حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)