مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 2️⃣دوم

ریاضی دوم ابتدایی، فصل8:انتخاب نمودار(صفحه 139 تا 144)، قسمت اول، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل8:انتخاب نمودار(صفحه 139 تا 144)، قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

علوم دوم ابتدایی، فصل 14 ( از گذشته تا آینده )، نان، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 8 :نمودار تصویری ،قسمت دوم، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، شعر درختکاری، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

هدیه های آسمانی دوم ابتدایی، درس 20 ( در کنار سفره )، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

علوم دوم ابتدایی،فصل14: داستان نان ، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، درس 17 ( مثل دانشمندان)، واژه سازی، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوم ابتدایی، فصل 8 : نمودار تصویری ، صفحه 136 تا138، قسمت اول،سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوم ابتدایی، درس 17 ( مثل دانشمندان )، سرکار خانم بهمن پور

تعداد نظرات:0

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.