مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 3️⃣سوم

فارسی پایه سوم ابتدایی، حکایت افتادن از آسمان، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 20 ( باغ همیشه بهار )، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8(ضرب عددها)، درس چهارم: تمرین تقسیم با باقی مانده، صفحه147، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل 8(ضرب عددها)، درس چهارم: تقسیم با باقی مانده، صفحه145و146، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

علوم سوم ابتدایی، فصل 14 ( از گذشته تا آینده )، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هدیه های آسمان سوم ابتدایی، درس 19 ( گندم از گندم بروید )، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فارسی پایه سوم ابتدایی، درس17(چشم ای آسمان)، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی،درس 23 ( ایمنی در کوچه و خیابان )، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی پایه سوم ابتدایی، فصل8(ضرب عددها)، داستان تقسیم چکشی، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 18 ( آینه سخنگو )، سرکار خانم بهرامیان

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.