مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۷:۱۷ قبل از ظهر

دسته‌بندی: هدیه های آسمان سوم

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 20 ( باغ همیشه بهار )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:3

زمان بندی!

هدیه های آسمان سوم ابتدایی، درس 19 ( گندم از گندم بروید )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:1

زمان بندی!

هدیه آسمانی سوم ابتدایی،درس 18 ( آینه سخنگو )، سرکار خانم بهرامیان

سرکار خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی، درس 17( خواب شیرین)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:2

در دسترس

هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی،درس 16(داناترین مردم)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی، درس 15 ( همسفر ناشناس )، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی،درس 14( ام ابیها)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:2

در دسترس

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی، درس 13(انتخاب پروانه)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:4

در دسترس

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی،درس 12( سخن آسمانی)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:1

در دسترس

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی،درس 11 (عید مسلمانان)، سرکار خانم بهرامیان

خانم بهرامیان
تعداد نظرات:0

در دسترس

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)