مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دوره دوم ابتدایی

ریاضی پنجم ابتدایی،فصل7: احتمال، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:0

در دسترس

قرآن پایه ششم ابتدایی، رطب خورده منع رطب کی کند، سرکار خانم سوسنی

سرکار خانم سوسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

ریاضی پنجم ابتدایی، فصل7:میانگین، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:5

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت دوم، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس24(خرمشهر در دامان میهن)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس23(آزادی خرمشهر)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی پایه چهارم ابتدایی، فصل7: آمار و احتمال، قسمت اول، سرکار خانم حیدری

خانم آرزو حیدری
تعداد نظرات:0

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 17 (ستاره ی روشن )، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:1

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس22(مبارزه مردم ایران با استعمار)، سرکار خانم ابوالقاسمی

خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب ، سرکار خانم بنی اسدی

خانم بنی اسدی ریاضی ششم (1)
تعداد نظرات:2

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.