مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 5️⃣پنجم

ریاضی پنجم ابتدایی،فصل7: احتمال، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی پنجم ابتدایی، فصل7:میانگین، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی پنجم ابتدایی،فصل7: آمار ( جمع آوری و نمایش داده ها )، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

علوم پنجم ابتدایی، درس 12، جلسه دوم : از ریشه تا برگ ، سركار خانم كاوند

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هدیه پایه پنجم ابتدایی، درس17(اینها و آنها)، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

علوم پنجم ابتدایی، درس 12، جلسه اول : از ریشه تا برگ ، سرکار خانم کاوند

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات پایه پنجم ابتدایی، درس22(بازسازی ویرانه ها)، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات پایه پنجم ابتدایی، درس21(کشور گشایان بی رحم)، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فارسی پنجم ابتدایی، درس 17 ( کار و تلاش )، سرکار خانم صفری پور

خانم صفری پور
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هنر پایه پنجم ابتدایی، نقاشی مرغ توکان با آبرنگ یا گواش، سرکار خانم حسنی

نام دبیر:حانیه حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.