مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 6️⃣ششم

قرآن پایه ششم ابتدایی، رطب خورده منع رطب کی کند، سرکار خانم سوسنی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس24(خرمشهر در دامان میهن)، سرکار خانم ابوالقاسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس23(آزادی خرمشهر)، سرکار خانم ابوالقاسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فارسی ششم ابتدایی، درس 17 (ستاره ی روشن )، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس22(مبارزه مردم ایران با استعمار)، سرکار خانم ابوالقاسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب ، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس21(ایستادگی در برابر ایرانیان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

ریاضی ششم ابتدایی،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

مطالعات پایه ششم ابتدایی، درس بیستم(مطالعه موردی ترکیه و افغانستان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فارسی ششم ابتدایی، درس 16 ( آداب مطالعه )، سرکار خانم بنی اسدی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.