مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 6️⃣ششم

قرآن پایه ششم ابتدایی، رطب خورده منع رطب کی کند، سرکار خانم سوسنی

تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس24(خرمشهر در دامان میهن)، سرکار خانم ابوالقاسمی

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس23(آزادی خرمشهر)، سرکار خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 17 (ستاره ی روشن )، سرکار خانم بنی اسدی

تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس22(مبارزه مردم ایران با استعمار)، سرکار خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی، فصل6: تقریب ، سرکار خانم بنی اسدی

تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، درس21(ایستادگی در برابر ایرانیان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

در دسترس

ریاضی ششم ابتدایی،فصل6: اندازه گیری و محاسبات تقریبی، سرکار خانم بنی اسدی

تعداد نظرات:0

در دسترس

مطالعات پایه ششم ابتدایی، درس بیستم(مطالعه موردی ترکیه و افغانستان)، سرکار خانم ابوالقاسمی

در دسترس

فارسی ششم ابتدایی، درس 16 ( آداب مطالعه )، سرکار خانم بنی اسدی

تعداد نظرات:0

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.