مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دوره متوسطه اول

پایه نهم مطالعات درس 22قسمت 1

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم مطالعات درس 22قسمت 2

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم مطالعات درس 23

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم مطالعات اجتماعی درس 20

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هشتم عربی درس 7 قسمت سوم (ادامه قواعد)

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هشتم ریاضی فصل 8 قسمت دوم

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم فصل 7 قسمت 3 درس ریاضی

عکس پروفایل
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم علوم فصل 12 قسمت اول

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم پیام آسمانی درس 12

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.