مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 7️⃣هفتم

پایه هفتم مطالعات اجتماعی درس 20

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم علوم فصل 12 قسمت اول

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم پیام آسمانی درس 12

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم عربی درس ششم قواعد

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم عربی درس ششم (ترجمه متن )

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم عربی درس ششم (واژه ها)

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم زبان انگلیسی درس 7

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم قرآن درس 9

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه هفتم مطالعات اجتماعی درس 19

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.