مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۷:۳۹ قبل از ظهر

دسته‌بندی: کار و فناوری نهم

پایه نهم کار و فناوری ( پودمان عمران)

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم کار و فناوری (تاسیسات مکانیکی)

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم درس کار وفناوری پودمان برق

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم درس کار و فناوری(بازی های رایانه ای)

عکس پروفایل
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم درس سوم کار وفناوری (پودمان ساز و کار حرکتی)

عکس پروفایل
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم درس دوم کاروفناوری(ترسیم رایانه)

عکس پروفایل
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم درس 1 کارو فناوری (الگوریتم)

عکس پروفایل
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه نهم ، کاروفناوری ، پودمان پایش و رشد کودک

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

پایه نهم خودرو درس کارو فناوری

شاکری نهم
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

عمران کاروفناوری

شاکری نهم
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

سیستم ورود به مدرسه مجازی باقرالعلوم (ع)