مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دهم انسانی

فارسی دهم انسانی درس 18

کاوه وزیری

زمان بندی!

فارسی دهم انسانی درس 17

کاوه وزیری

زمان بندی!

فارسی دهم انسانی درس 16

کاوه وزیری

زمان بندی!

فارسی دهم انسانی درس 14 بخش 2

کاوه وزیری

زمان بندی!

فارسی دهم انسانی درس 14 بخش 1

کاوه وزیری

زمان بندی!

فارسی دهم انسانی درس 13

کاوه وزیری

زمان بندی!

دینی دهم ریاضی و تجربی درس 12 – دینی دهم انسانی درس 14

هاشم صالحی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

دینی دهم ریاضی و تجربی درس 10 – دینی دهم انسانی درس 12

هاشم صالحی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

دینی دهم ریاضی و تجربی درس 9 – دینی دهم انسانی درس 11

هاشم صالحی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.