مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دهم ریاضی فیزیک

عربی دهم درس هفتم

logo BAVS.ir-150PX
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یخچال – قسمت 2

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یخچال – قسمت 1

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فرایند هم دما و بی دررو – قسمت 2

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فرایند هم دما و بی دررو- قسمت 1

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 4

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 3

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 2

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 1

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

فیزیک دهم- فرایند همفشار1

ph
نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.