مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: یازدهم تجربی

فارسی یازدهم قواعد گروه های اسمی

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

عربی یازدهم رشته ریاضی و تجربی درس 7 – بخش 2

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

عربی یازدهم رشته ریاضی و تجربی درس 7 – بخش 1

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم ریاضی و تجربی- دینی 2- درس سیزدهم

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم ریاضی و تجربی- دینی 2- درس نهم

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم ریاضی و تجربی- دینی 2- درس نهم

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم ریاضی و تجربی- دینی 2- درس یازدهم

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم تجربی- ریاضی 2- معادلات لگاریتم

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم تجربی- ریاضی 2- فصل5- قسمت 2(حد و پیوستگی)

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

یازدهم تجربی- ریاضی 2- فصل5- قسمت 3(حد و پیوستگی)

نام دبیر:admin
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.