مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 1️⃣2️⃣دوازدهم

ریاضی دوازدهم تجربی اکسترمم نسبی تابع قسمت 2

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فلسفه 2- درس یازدهم- قسمت دوم

وحید صمیمی

زمان بندی!

فلسفه 2- درس یازدهم- قسمت اول

وحید صمیمی

زمان بندی!

فلسفه 2- درس یازدهم- دوران حکمت متعالیه

وحید صمیمی

زمان بندی!

فلسفه 2- درس 10

وحید صمیمی

زمان بندی!

فلسفه2- درس9

وحید صمیمی

زمان بندی!

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دنباله قسمت 2

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دنباله قسمت 1

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوازدهم تجربی اکسترمم نسبی تابع قسمت 3

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

گسسته کنکور دوازدهم فصل 3 احتمال قسمت 4

سید محمد هاشم زاده

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.