مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: دوازدهم علوم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی اکسترمم نسبی تابع قسمت 2

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

ریاضی دوازدهم تجربی اکسترمم نسبی تابع قسمت 3

علی خدیوی
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی درس 18 عشق جاودانی

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

فارسی دوازدهم ریاضی و تجربی درس 17 خنده ی تو

logo BAVS.ir-150PX
تعداد نظرات:0

زمان بندی!

زیست شناسی کنکور – مرور زیست 2-فصل1- گفتار 1(تنظیم عصبی)

علی اکبر مشایخی

زمان بندی!

زیست شناسی کنکور – مرور زیست 2-فصل1- گفتار 2(ساختار دستگاه عصبی)

علی اکبر مشایخی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت چهارم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت سوم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت دوم (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

مرور فیزیک 2- قسمت اول (الکتریسیته ساکن)

نادر وکیلی

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.