مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: 0️⃣ پیش دبستان

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی وسایل نقلیه، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش دبستان(1)، واحد آموزشی وسایل نقلیه، سرکار خانم فتاح

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی چرخه آب، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پیش دبستانی(1)،واحد آموزشی چرخه آب، سرکار خانم فتاح

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش پیش دبستان(1) ، آموزش صدای ( ز )، سرکار خانم فتاح

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی گیاهان، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پیش دبستان،واحد آموزشی گیاهان، سرکار خانم فتاح

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی وطنم ایران، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

پایه پیش دبستان(1)،واحد آموزشی وطنم ایران، سرکار خانم فتاح

تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

هنر پایه پیش دبستان، کلاژ موش، سرکار خانم حسنی

نام دبیر:حانیه حسنی
تعداد نظرات:0

در دسترس

زمان بندی!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.