مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

دسته‌بندی: پیش 2

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی وسایل نقلیه، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی چرخه آب، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی گیاهان، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی وطنم ایران، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)،واحد آموزشی عید نوروز،سرکا خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی صدای بـ – ب، سرکار خانم سوری

تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی شب و روز، سرکار خانم سوری

تاریخ:
تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی آ-ا، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی پوشاک، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

پایه پیش دبستان(2)، واحد آموزشی پاییز، سرکار خانم سوری

تعداد نظرات:0

در دسترس

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.