🧑‍💻 آموزش مجازی متوسطه دوره دوم

0️⃣1️⃣ آموزش مجازی پایه دهم ریاضی 🔻

فرایند هم دما و بی دررو – قسمت 2

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

فرایند هم دما و بی دررو- قسمت 1

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 4

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 3

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 2

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

چرخه ترمودینامیکی – قسمت 1

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

فیزیک دهم- فرایند همفشار1

ph
تعداد نظرات:0

در دسترس

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

🔔 برای مشاهده آموزش های مجازی میبایست ابتدا در مدرسه مجازی مجتمع باقرالعلوم (ع) ثبت نام کنید، سپس وارد حساب کاربری خود شوید.