مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

نماز جمعه
سال: 1386
آسیب شناسی چهارشنبه سوری
سال: 1386
انتخابات شهرداری
سال: 1386
اردوی زمستانی
سال: 1386
عکسهای یادگاری
سال: 1386
اردوی مشهد مقدس
سال: 1386
انس با مساجد
سال: 1386

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.