مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

1401
1400
1398
1395
1394
1393
1387
1386
1385
اردوی یزد
سال: 1398
اردوی باغ موزه قصر
سال: 1398
اردوی شیراز
سال: 1398
گزارش فعالیت یکساله دبیرستان
سال: 1398
مسابقه فوتبال در منطقه
سال: 1398
اردوی مشهد
سال: 1398

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.