مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

اردوی پیش دانشگاهی یک روزقیل ازکنکور --امامزاده صالح
سال: 1395
اردوی مشهد مقدس
سال: 1395

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.