مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

📷 دسته بندی سال گالری: 1401

سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس 1/1
سال: 1401
تصاویر منتخب کلاس زبان _ پایه پیش دبستان
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس زبان _ پایه اول
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس 1/3
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس علوم _ کلاس2/1
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس فارسی _ کلاس2/1
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب کلاس ریاضی _ کلاس2/1
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب درس مطالعات اجتماعی _ پایه چهارم
سال: 1401
مقطع: دبستان
تصاویر منتخب درس فارسی _ پایه چهارم
سال: 1401
مقطع: دبستان
گزارش تصاویر منتخب مطالعات اجتماعی_پایه چهارم

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.