مدرسه ای معتــبر با هـدف یادگـیری و آمـــوزش الکترونیـکی

گاه‌نما ( تونل زمان ) گالری و رویدادها

کارگاه به مناسبت تولد امام علی (ع)
سال: 1401
مقطع: دبستان
اردوی سینما پایه2
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه ششم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه پنجم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه چهارم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه سوم
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه دوم _ برهان2
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه دوم _ برهان 1
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 4
سال: 1401
مقطع: دبستان
فعایت های منتخب _ پایه اول _ ایمان 3
سال: 1401
مقطع: دبستان

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.

⚠️برای هر درس فقط یک مرتبه " ثبت و ارسال تایید " را انجام دهید!

✅ عملیات فوق با موفقیت انجام شد.